Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Uprzejmie informuję, iż Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy z siedzibą w Płocku przy ul. Kolegialnej 17, na dzień 20.05.2021 r. przeprowadził dwa postępowania w trybie konkursów ofert, na wykonywanie w 2021 roku badań lekarskich:

➢ kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe, uczniów tych szkół, studentów, słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz uczestników studiów doktoranckich z terenu województwa mazowieckiego, którzy w trakcie praktycznej nauki zawodu lub studiów są narażeni na działanie czynników szkodliwych, uciążliwych lub niebezpiecznych dla zdrowia,

oraz

➢ kandydatów do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Badania te, wykonywane będą na podstawie stosownych umów zawartych przez MWOMP z siedzibą w Płocku i finansowane są z udzielonej przez Województwo Mazowieckie dotacji na organizację i realizację zadań z zakresu medycyny pracy. Świadczenia te są bezpłatne zarówno dla badanej osoby jak i wydającej skierowanie szkoły. W załączeniu przesyłamy szczegółowy wykaz podmiotów (w podziale jw.), z którymi zawarto umowy wraz z adresami gabinetów zabezpieczających świadczenia medyczne dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatów.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie ww. wykazu właściwym podmiotom do wiadomości i stosowania.

Nadmieniamy, iż w roku bieżącym MWOMP z siedzibą w Płocku oraz Oddziały w Warszawie i w Radomiu wykonują również bezpłatnie przedmiotowe badania dla uprawnionych osób z terenu województwa mazowieckiego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż MWOMP ogłosił trzeci konkurs uzupełniający dla powiatów: garwolińskiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego – z uwagi na brak ofert w dwóch poprzednich konkursach. Po rozstrzygnięciu konkursu MWOMP prześle do Państwa uzupełnioną tabelę o wybrane podmioty do realizacji przedmiotowych świadczeń.

Wykaz jednostek z terenu województwa mazowieckiego do wykonywania w 2021 roku badań lekarskich >>>

Agnieszka Sulkowska

Sprawę prowadzi:

Daniel Igielski

Tel. 695 696 206

Back to top