Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Informujemy, że Gmina Stara Biała otrzymała dofinansowanie unijne na doposażenie 4 szkół podstawowych z terenu Gminy - SP w Maszewie Dużym, SP w Starych Proboszczewicach, SP w Starej Białej oraz SP w Wyszynie. Projekt pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała” będzie realizowany w okresie od 01.09.2018 do 30.06.2019 r.

We wszystkich szkołach zaplanowano organizację zajęć rozwijających kompetencje kluczowe, niezbędne na rynku pracy, zajęcia rozwijające umiejętności językowe, warsztaty z native speakerem, warsztaty przyrodnicze, oraz matematyczne kółka zainteresowań.

W ramach dodatkowego wsparcia przewidziano

również indywidualne zajęcia z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia dodatkowe, przygotowujące uczniów do egzaminu ośmioklasisty. Wszystkie szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dodatkowych, m.in. doposażone zostaną pracownie przyrodnicze, językowe, matematyczne oraz komputerowe.

Wartość projektu: 500 562,50 zł

Dofinansowanie:  469 762,50 zł

Projekt jest dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020  Oś priorytetowa X "Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” oraz ze środków Budżetu Państwa.

Informacja o rozpoczętej rekrutacji uczniów do udziału w projekcie pn. „Wzrost jakości edukacji w szkołach podstawowych w Gminie Stara Biała”

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Projektu w okresie od 14.09.2018r. do 30.09.2018r. będzie przeprowadzana rekrutacja do bezpłatnego udziału w niniejszym projekcie.

Proces rekrutacji uczniów obejmuje:

- złożenie „Formularza zgłoszeniowego dziecka na zajęcia pozalekcyjne” stanowiącego załącznik nr 2 do regulaminu rekrutacji projektu - formularz można składać w sekretariacie szkoły lub u koordynatora projektu pani Sylwii Markowskiej,

-  ustalenie przez zespół do spraw rekrutacji listy uczniów zakwalifikowanych i listy rezerwowych,

-   lista uczniów zakwalifikowanych na poszczególne zajęcia dostępna będzie u szkolnego koordynatora projektu pani Sylwii Markowskiej i w sekretariacie szkoły.

Poniższe dokumenty do pobrania są w formie elektronicznej, jak również w formie papierowej w sekretariacie szkoły.

1. Regulamin rekrutacji projektu

2. Oświadczenie uczestnika projektu

3. Formularz zgłoszenia dziecka na zajęcia pozalekcyjne odbywające się w ramach projektu

4. Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego

5. Oświadczenie dotyczące wykorzystania wizerunku

Back to top