Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

WSTĘP:

Szkoła Podstawowa w Starych Proboszczewicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spproboszczewice.pl
Data publikacji strony internetowej: 2019-12-09
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-08-31

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej - filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych - niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych - mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności - dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi - część plików nie jest dostępnych cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator) po odświeżeniu strony. Pozwala na szybkie przejście do następujących sekcji strony: - Przejdź do głównego menu (Skrót klawiaturowy: ALT + 0) - Przejdź do treści (Skrót klawiaturowy: ALT + 1) - Przejdź do mapy strony (Skrót klawiaturowy: ALT + 2) - Uruchomienie panelu WCAG (Skrót klawiaturowy: ALT + 3) - Przejdź do wyszukiwarki (Skrót klawiaturowy: ALT + 4)

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI:

25.03.2021 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika szkoły.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Mariusz Niedbała e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub skontaktować się z sekretariatem szkoły: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. telefon: (24)3650079 fax: (24)3650075 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

1. Budynek posiada 2 wejścia główne od ul. Floriańskiej i jedno boczne(od strony parkingu). Wejściami głównymi nie można dostać się do budynku wprost z poziomu terenu, wejście wyłącznie po schodach. Wejście boczne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. 2. W budynku nie ma windy. 3. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. 4. Brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych. 5. Na terenie szkoły usytuowany jest parking, gdzie nie ma wyszczególnionego miejsca dla osób niepełnosprawnych. 6. W razie potrzeby osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi . 7. Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. 8. W szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego (po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby).

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego (pobierz)

Back to top