Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

SPOTKANIA Z DORADCĄ ZAWODOWYM

Szkolny doradca zawodowy - Zofia Dzierżanowska zaprasza uczniów na indywidualne spotkania w środy od godz.7.50 do godz.8.35 i w piątki w godz. 9.35 - 10.20 i 10.35 - 11.20, a rodziców w każdy pierwszy wtorek miesiąca w godz. 15.00 – 15.45. Istnieje możliwość uzgodnienia innego terminu spotkania. Dla uczniów i rodziców udostępnione są informatory o szkołach z poprzednich lat i teczki o zawodach. Można skorzystać z programu komputerowego „Labirynt zawodów”, jak również zbadać swoje predyspozycje zawodowe wypełniając odpowiednie kwestionariusze.

Zadania doradcy zawodowego:

  • Koordynowanie wewnątrzszkolnej działalności informacyjno - doradczej szkoły.
  • Prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świa­domego planowania kariery i podjęcia pracy zawodowej.
  • Udzielanie uczniom indywidualnych porad edukacyjnych i zawodowych.
  • Wspieranie rodziców (prawnych opiekunów) w działaniach doradczych .
  • Wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom dodatkowych źródeł informacji na temat rynku pracy, trendów rozwojowych w świecie zawodów i zatrudnienia, programów edukacyjnych w Unii Europejskiej, instytucji i organizacji wspierających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych i ze specyficznymi trudnościami.
  • Współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego.

22 marca 2019r. - Wycieczka na IV Targi Branżowe w Płocku

26 listopada 2018r. - Wycieczka do firmy INNTEC i Banku Spółdzielczego w Starej Białej

Mazowiecki Kurator Oświaty działając na podstawie § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610) oraz § 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz

Back to top